กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การนิเทศโรงเรียน การขับเคลื่อนโครงการ 3r8c รร.บ้านหนองระฆัง

6 กรกฎาคม 2566 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง อำเภอสนม โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.เพ็ญศิริ แสนสุข ก.ต.ป.น.และนางสุภัคร พุทธานุ  

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า