ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

{getBlock} $results={6} $label={ประชาสัมพันธ์} $type={grid1}

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

{getBlock} $results={5} $label={กลุ่มพัฒนาหลักสูตร} $type={block1}

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

{getBlock} $results={5} $label={กลุ่มวัดผลประเมินผล} $type={block1}

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

{getBlock} $results={5} $label={กลุ่มสื่อนวัตกรรม} $type={block1}

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

{getBlock} $results={5} $label={กลุ่มนิเทศติดตาม} $type={block1}

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

{getBlock} $results={5} $label={กลุ่มประกันคุณภาพ} $type={block1}

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

{getBlock} $results={5} $label={กลุ่มเลขานุการ} $type={block1}

การประชุม วางแผน

{getBlock} $results={5} $label={ประชุม} $type={block1}

ดาวน์โหลด เอกสาร

{getBlock} $results={6} $label={ดาวน์โหลด} $type={grid1}

รางวัล ความภาคภูมิใจ เกียรติบัตร

{getBlock} $results={6} $label={เกียรติบัตร} $type={grid1}

ดาวน์โหลด หลักสูตร และตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา

VIDEOS

{getBlock} $results={4} $label={วิดีโอ} $type={videos}