กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การนิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์

การประชุม อบรมสัมมนา

เกียรติบัตร

วิดีโอ

ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

การประชุมขับเคลื่อนโครงการ TSQA จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก…

การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( RT) ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่  12 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏ…

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา