กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมจัดทำวิสัยทัศน์ในการทำงาน

21 ตุลาคม 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โดยการนำของผอ.กลุ่มฯ นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

จัดให้มีการประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อวิเคราะห์ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมจัดทำวิสัยทัศน์ในการทำงานในปีงบประมาณ 2566

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า