กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การอบรมปฏิบัติการ EF Gudeline ของครูผู้สอนปฐมวัย


29-30 กันยายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาด้วยแผนการจัดประสบการณ์(EF Guideline) สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และ มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา  ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า