การอบรมเทคนิคการวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2565

22 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

จัดอบรมครู เรื่อง เทคนิควิธีการทำแบบทดสอบด้านความสามารถด้านภาษา (Literacy) ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยระบบ zoom meeting โดยมีนายนพดล ศิริโชติ  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  มีผอ.บุญญานันท์ นิลศิริ ผอ.รร.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ  สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็นวิทยากร ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จด้วยดีค่ะ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า