กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 5W 1H

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า