การอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566


18 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนิเทศตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมขยายผลในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา         ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่  1 และรุ่น 2 จำนวน 40 โรง  ให้กับครูผู้ชั้นป1 และ.ป2 จำนวน 8 0 คน มีนายนพดล ศิริโชติ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนางจิรัชยา กินไธสง  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า