การอบรม ITA Coach สพฐ. 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ       และศน.สุภัคร พุทธานุ  เข้ารับอบรมปฏิบัติการ วิทยากรให้ 
 คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ณ โรงแรมรีเวอร์ไรน์ เพลส นนทบุรี

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า