ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง PISA 8 มิถุนายน 2567

 

  8  มิถุนายน  2567 การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง PISA  ในโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  55 คน ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว มีนางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
นายกุญช์พิสิฎฐ์ คงนุรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมปฏิบัติการ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า