การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์

 วันที่ 3 กรกฎาคม  2567

วิทยากรโดย ดร.จำรัส  สอนกล้า

บรรยายในหัวข้อการพัฒนากระบวนการนิเทศและแนวทางการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า