กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

เวทีติดตามประเมินผลภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดย กสศ.

19-20 พฤศจิกายน 2565 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 การร่วมกิจกรรมเวทีการติดตามผลประเมินภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดย กสศ.ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า