กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในสังกัด

14  พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ดำเนินจัดประชุมวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษา 2565

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า