การประเมินตนเอง( DE) ของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการ โดยนางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์  นางปทุมมาศ ขาวมะเริง และนายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ DE (Developmental Evaluation) เพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2566  ของข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า