กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การขับเคลื่อนนโยบายการนำผลการประเมิน RT NT O-Net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมาย นายนพดล  ศิริโชติ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และ นางอมรรัตน์  ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับผู้บริหาร 218 โรงเรียน ประเด็นประชุม ดังนี้

1.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผู้บริหารและครูที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมตัวเดินทาง ตรวจสอบวันเวลาในการแข่งขันให้พร้อมตามกำหนดการ

2การเตรียมความพร้อมสอบ NT RT O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 

3. การออกนิเทศโรงเรียน 218 โรงเรียนในวันที่ 23-26 มกราคม 2566 

4.การพัฒนาครูผู้สอนในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ active learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2565

ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง 218 โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า