การอบรมพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3


16 กุมภาพันธ์ 2566 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์เป็นวิทยากรในการพัฒนาคุณครูในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3 เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning   เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะ:ศตวรรษ ที่ 21  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลุบุรี อำเภอท่าตูม

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า