กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ5 Steps

6-7 เมษายน 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 Steps ของครูในสังกัดโรงเรียนในโครงการTSQP2                                   โดยการสนับสนุนจากกสศ.   ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยมีนายนพดล ศิริโชติ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า