กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566

      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย        ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖  ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ และการอ่านจับใจความสำคัญ  ขอขอบคุณ                        นายประยงค์ เลาลักษณจรรยา ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต ๒ และนายนพดล ศิริโชติ  รอง ผอ. สพป. สุรินทร์ เยี่ยมชมให้กำลังใจกับนักเรียน คณะครู ที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า