กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมปฎิบัติการ การวิเคราะห์ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2565

30 มิถุนายน 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๕  และสร้างสื่อนวัตกรรมพัฒนาในกลุ่มที่เป็นจุดด้อยเพื่อส่งเสริมในส่วนที่เป็นจุดเด่น รวมทั้งกิจกรรมถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีของครูผู้สอนชั้นป.3 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า