กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมรับฟังคำชี้แจง การรายงานeMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ร่วมประชุมกับผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ รับ ฟังคำชี้แจงแนวทางทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567  ด้วยรูปแบบออนไลน์  (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมดอกจาน  เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า