กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การจัดทำ MOU ใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Q-info)

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทำ MOU การใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Q-info) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อ สร้างการรับรู้ การเป็น เขตพื้นที่การศึกษา นำร่องการใช้ Q-info 2. เพื่อจัดทำ MOU ให้ทราบเป้าหมายร่วมกันในการนำไปใช้พัฒนางาน 3. เพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้ถึงประโยชน์ในการนำ Q-info ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า