กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ครั้งที่ 1 / 2567 วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 256ณ ห้องประชุมคชสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โดยนางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษาเป็นประธานในการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเครือข่ายโรงเรียน 15 เครือข่าย และ วางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ๔ ฝ่ายของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 
 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า