การประชุมขับเคลื่อนโครงการ TSQA จังหวัดสุรินทร์

 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.กุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์ และศน.สุที ชิงชนะ ได้รับมอบหมายจากนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้เข้าประชุมร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์📍


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า