กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประชุมแลกเปลี่ยนรู้นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้

24 ธันวาคม 2565 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมในโครงการการผลิตและใช้สื่อเทคโนยีเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนและพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทัองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565"การนำเสนอและแสดงนิทรรศการสื่อนวัตกรรมที่แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการอ่าน การเขียนและพัฒนารูปแบบสื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ,2  และ เขต 3 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า