กิจกรรมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา มอบหมานายนพดล ศิริโชติรองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

พร้อมด้วย ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศน.กุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์

ศน.ปทุมมาศ ขาวมะเริง ศน. จิรัชยา กินไธสง

ศน.สุภัคร พุทธานุร่วมเป็นเกียรติให้กำลังแก่โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับตราพระราชทาน" บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีการศึกษา 2565  ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับตราพระราชทานครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนระดับปฐมวัย 86 โรง และระดับประถมศึกษา 20 โรง


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า