กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

สรุปโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 25661 ตุลาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต "กิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต และผลการประเมินผลคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 ”โรงเรียนในสังกัดแสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า