กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

อบรมปฏิบัติการ การใช้ AI

19 ตุลาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ  บูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมีศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศน.สุภัคร พุทธานุ ศน.จิรัชยา กินไธสง และคณะครู 30 คน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า