กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566


           สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามปฏิทินดังนี้
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 สนามสอบ
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 17 สนามสอบ
โดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุกสนามสอบในวันดังกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า